Podstatou činnosti Fokusů je naplňování potřeb lidí se zkušeností s duševním onemocněním pomocí uceleného systému komunitních služeb.


Prostřednictvím těchto služeb se stáváme průvodci v řešení otázek v oblastech zdravotní péče, bydlení, pracovního uplatnění, vzdělávání, zvládání krize, trávení volného času, sociálních vztahů i financí.


Naše komunitní služby pracují se zdroji v dané komunitě a se znalostí místního prostředí. Vycházejí z celostního pohledu na člověka, na jeho potřeby. Služby poskytujeme na základě individuálního přístupu, věříme v ZOTAVENÍ, princip recovery je základním krédem naší podpory. Jde nám o to, aby lidi s duševním onemocněním mohli žít ve svém přirozeném životním prostředí bez nutnosti dlouhodobé izolace v nemocničním zařízení.


Usilujeme o systém péče uspořádaný tak, aby byla zajištěna dobrá vyváženost mezi obecnými a úzce specializovanými službami a dodrženy hlavní principy:

 • Terénnost a mobilita služeb
 • Multidisciplinarita týmů tedy propojení sociální a zdravotní složky
 • Dostupnost, péče dostupná 24hodin po 7 dní v týdnu
 • Územní odpovědnost za konkrétní lokalitu
 • Návaznost a koordinace služeb a neformálních zdrojů v komunitě
 • Využití přirozených zdrojů z okolí klienta
 • Respekt a nestigmatizující přístup

Provozujeme Centra duševního zdraví (CDZ), která splňují oficiální standardy a zároveň naplňují principy práce Fokusů. Současné Fokusy jsou významnou součástí sítě center duševního zdraví v ČR, která se začala vytvářet v rámci Reformy psychiatrické péče a která bude vznikat rovnoměrně po celé ČR v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví.


Aktuálně poskytujeme tyto typy služeb:

 • Case management s prioritní terénní prací
 • Krizová pomoc
 • Centra denních aktivit
 • Služby psychiatrických a psychologických ambulancí
 • Denní stacionáře a psychoterapie
 • Sociálně rehabilitační dílny
 • Služby podporovaného bydlení
 • Centra podpory a programů zaměstnávání